Phương pháp Giảng dạy

Chúng tôi tin rằng sự tham gia tích cực của học viên vào các khóa học sẽ đảm bảo kiến thức và kinh nghiệm được truyền đạt và hấp thụ một cách hiệu quả, hơn là phương pháp diễn giảng (lecture) đơn thuần.

Các khóa học tại Investar Education được tổ chức theo phương cách mang tính thực tiễn, tương tác cao và hướng học viên vào hành động thực tế để đạt được mục tiêu, dựa trên các nền tảng:

1. Giáo trình giảng dạy: Giáo trình được biên soạn kết hợp các kiến thức tiên tiến, được cập nhật liên tục và triển khai ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam.

2. Ban Giảng huấn và Hội đồng Chuyên gia: Ban Giảng huấn tại Investar bao gồm các chuyên gia được đào tạo vững chắc về lý thuyết và đều trải qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính hàng đầu. Giáo trình và phương pháp giảng dạy không ngừng được điều chỉnh, cải tiến dựa trên sự tư vấn của Hội đồng Chuyên gia.

3. Phương thức truyền đạt: Investar kết hợp cả phương pháp diễn giảng (lecture) và tăng cường sự tương tác với mục tiêu hướng vào người học (participant oriented) thông qua các bài tập thảo luận, nghiên cứu tình huống (case study) được xây dựng theo từng hoàn cảnh cụ thể của thị trường/doanh nghiệp.

4. Hướng vào hành động thực tế: Các khóa học tại Investar không chỉ cung cấp kiến thức và kinh nghiệm mà còn hỗ trợ các biểu mẫu, file mẫu để học viên có thể sử dụng trong thực tế công việc.