Pip

Pip

Pip là thuật ngữ chỉ bước giá (biến động giá nhỏ nhất) của một tiền tệ. Pip cũng còn được gọi là điểm (point). Bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip. Với mỗi cặp tiền khác nhau, pip...
Read More