Phân tích ngân hàng

Làm thế nào để phá sản một ngân hàng nhanh nhất?

7 năm và 15 năm sau buổi học về “người giỏi nói láo và hay nói láo và người không giỏi nói láo và nói láo tồi” đó, tôi đã có hai cơ hội kiểm chứng với hai ngân hàng lớn. Cuối năm học thứ hai...
Read More