Nội dung BCTN

Viết nội dung Báo cáo Thường niên: Những điểm cần lưu ý

Investar tổng hợp lời khuyên của các chuyên gia để giúp Doanh nghiệp thực hiện Báo cáo Thường niên (BCTN), Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) đạt hiệu quả cao. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG...
Read More

Báo cáo thường niên 2015: Vẫn áp dụng theo Thông tư 52

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc, Báo cáo thường niên năm 2015 sẽ được lập dựa trên Thông tư 52 hay Thông tư 155. Vào tháng 10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công...
Read More