Market cap

Định giá công ty vốn hóa nhỏ (micro cap) bằng cách nào?

Nghĩ lớn (Think big) – Đó là phương châm sống của những nhà đầu tư thành công nhất. Nhưng đôi khi, ý tưởng lớn và lợi nhuận cao lại đến từ những thương vụ đầu tư nhỏ. Trong bài viết này, bạn...
Read More