Loan outstanding balance

Dư nợ tín dụng bất động sản thương mại so với tổng dư nợ (Commercial real estate loans to total)

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thương mại so với tổng dư nợ (Commercial real estate loans to total): Được thiết kế để xác định áp lực của tổ chức nhận tiền gửi đối với lĩnh...
Read More

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans): Là một chỉ số về chất lượng tài sản, dùng để quản lý rủi ro tín dụng do các nguy cơ đặc thù theo khu vực,...
Read More