Chứng chỉ tham gia đầu tư

P-Notes là gì?

Dòng tiền P-Notes có thể thay đổi rất nhanh và thường được cho là mang tính đầu cơ. Ngoài ra, vì khó xác định chủ sở hữu thực sự của dòng tiền nên cũng có những lo ngại về việc rửa...
Read More