Kế toán

Từ điển Thuật ngữ Kế toán – Kiểm toán.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Provision for diminution in value of short-term investments)

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  (Provision for diminution in value of short-term investments)là chỉ tiêu thuộc phần tài sản trên bảng cân đối kế toán và được trình bày dưới dạng số âm. Dự phòng...
Read More