Chỉ số Tài chính

Từ điển Thuật ngữ Chỉ số Tài chính – Phân tích Chỉ số Tài chính.

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả (Short-term/Total liability ratio)

Công thức tính: Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả (Short-term/Total liability) = Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả Chỉ số này cho biết cấu trúc của Nợ ngắn hạn trong Tổng nợ phải trả. Một...
Read More