Tin tức

Báo cáo thường niên 2015: Vẫn áp dụng theo Thông tư 52

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc, Báo cáo thường niên năm 2015 sẽ được lập dựa trên Thông tư 52 hay Thông tư 155. Vào tháng 10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 5)

Phần 5 tiếp tục trình bày ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty” đã được đề cập trong Phần 4. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 4)

Phần 4 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Kết quả...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 3)

Phần 3 tiếp tục cung cấp ngân hàng câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR), cụ thể là liên quan đến “Lợi ích và quyền lợi của cổ đông”. Cổ tức Chính sách...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 2)

Phần 2 trình bày danh sách 20 câu hỏi còn lại trong 50 câu hỏi quan trọng nhất trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Danh sách các câu hỏi này sẽ giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp và...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 1)

Danh sách các câu hỏi này sẽ giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông chuẩn bị tốt cho các buổi thảo luận, các cuộc gặp gỡ cũng như Đại hội đồng cổ đông; gọi chung là công tác quan hệ nhà...
Read More