investor relations

You are browsing the search results for "investor relations"

[Investar] Khóa học Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Chiến lược – Khai giảng ngày 20.11.2017

Investar Education xin trân trọng thông báo Lịch khai giảng của Khóa học “Quan hệ Nhà đầu tư (IR) Chiến lược” / Strategic Investor Relations, với các thông tin chi tiết như bên dưới. Anh/chị có thể...
Read More

Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư (IRO) là ai?

Một chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư (IRO, Investor Relations Officer) giỏi không phải là người cố tạo nên “giá cổ phiếu cao nhất”, mà phải giúp cộng đồng đầu tư xác định đúng “giá trị thực của...
Read More

Làm IR một cách chủ động và hiện đại

TTCK Việt Nam trở nên sôi động và thu hút chú ý kể từ những năm 2005-2006, với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Ai cũng biết thông tin...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 8)

Phần 8 trình bày các câu hỏi liên quan đến “Kiểm soát nội bộ” và “Thù lao cho Ban lãnh đạo, nhân viên”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations,...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 7)

Phần 7 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Ban giám đốc” và các vấn đề về xung đột quyền lợi. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Quản...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 6)

Phần 6 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Kế toán và Báo cáo tài chính”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Hoạt động kế toán của công...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 5)

Phần 5 tiếp tục trình bày ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty” đã được đề cập trong Phần 4. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 4)

Phần 4 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR). Kết quả...
Read More

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 3)

Phần 3 tiếp tục cung cấp ngân hàng câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR), cụ thể là liên quan đến “Lợi ích và quyền lợi của cổ đông”. Cổ tức Chính sách...
Read More