Bên mua (Buy Side)

Bên mua (Buy Side)

Bên mua (Buy Side) trên thị trường tài chính thường chỉ những tổ chức đầu tư lớn như các quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ hay các công ty bảo hiểm, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư.

Các tổ chức Bên mua thường có bộ phân nghiên cứu – phân tích riêng biệt hoặc dựa vào các báo cáo phân tích của Bên bán để ra quyết định đầu tư. Các Bên bán thường tiếp cận với Bên mua để chào bán các sản phẩm và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định bằng các thông tin hay báo cáo phân tích.

Thuật ngữ Bên mua thường không dùng để nói đến nhóm nhà đầu tư cá nhân (retail investor). Các quyết định của các tổ chức Bên mua thường có ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân trên thị trường.