Vốn xã hội (Social capital)

Vốn xã hội (Social capital)

Khái niệm Vốn xã hội (Social capital) xuất phát từ quan điểm các mối quan hệ xã hội (social networks) đem lại giá trị cho các bên. Vốn xã hội hàm ý tổng hợp các giá trị và lợi ích liên quan nảy sinh từ các mối quan hệ xã hội.

Các giá trị và lợi ích này rất cụ thể, được tạo ra nhờ sự tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hay nguồn thông tin, sự hợp tác từ các mối quan hệ xã hội. Vốn xã hội đem lại giá trị cho những người kết nối và cho cả những người xung quanh.