Vốn tự nhiên (Natural capital)

Vốn tự nhiên (Natural capital)

Vốn tự nhiên (Natural capital) chỉ những nguồn tài nguyên hữu sinh, vô sinh cung cấp nguyên liệu phục vụ nền kinh tế hoặc cung cấp những dịch vụ duy trì các chu trình địa-hóa-sinh và sự sống.

Vốn tự nhiên là các nguồn cung tài nguyên hoặc các dịch vụ có nguồn gốc từ tự nhiên. Rừng, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản và đất đai màu mỡ là một số ví dụ về nguồn vốn tự nhiên. Khả năng lọc không khí và làm sạch nước cũng là hai trong số nhiều dịch vụ sinh thái bắt nguồn từ tự nhiên.

Nguồn lợi tự nhiên là lợi suất hàng năm từ những nguồn tài nguyên tự nhiên như gỗ, quặng, thủy sản và thực vật tương ứng với các nguồn vốn đề cập ở trên. Điểm giới hạn bền vững bị vượt qua khi nguồn lợi tự nhiên bị sử dụng hết, khiến nguồn vốn tự nhiên bị giảm năng suất trong khi cần được duy trì để đảm bảo tiếp tục cung cấp lợi suất tự nhiên tương đương trong tương lai.