Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations)

Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations)

Quan hệ Nhà đầu tư (IR, Investor Relations), theo định nghĩa của Học viện Quan hệ Nhà đầu tư Hoa Kỳ – NIRI, là công tác quản trị chiến lược kết hợp tài chính, truyền thông, marketing và các yêu cầu tuân thủ của luật pháp, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong hoạt động truyền thông hai chiều giữa doanh nghiệp và cộng đồng tài chính, các bên liên quan, để cuối cùng góp phần giúp doanh nghiệp đạt được mức định giá hợp lý.