Tiền tệ gốc (Base currency)

Tiền tệ gốc (Base currency)

Trong giao dịch ngoại hối, tiền tệ gốc (base currency) là tiền tệ đứng trước trong một cặp tiền tệ (currency pair). Tiền tệ đứng sau trong cặp tiền tệ đó gọi là tiền tệ định giá (quote currency).

Ví dụ, với cặp EUR/USD = 1,2345, thì tiền tệ gốc (base currency) là EUR và tiền tệ định giá (quote currency) là USD.

Khi bạn mua cặp tiền tệ EUR/USD, tỷ giá trong giao dịch ngoại hối cho bạn biết cần bao nhiêu quote currency (USD), trong ví dụ này là 1,2345, để mua một base currency (EUR).

Ngược lại, khi bạn bán cặp tiền tệ EUR/USD, tỷ giá cho bạn biết sẽ thu được 1,2345 USD (quote currency) khi bán một EUR (base currency).