Lệnh vào giới hạn (Limit Entry Order)

Lệnh vào giới hạn (Limit Entry Order)

Lệnh vào giới hạn (Limit Entry Order) là loại lệnh mua thấp hơn thị trường hoặc bán cao hơn thị trường tại một mức giá đặt ra từ trước.

Người sử dụng lệnh vào giới hạn tin rằng giá sẽ thay đổi xu hướng (tăng/giảm) tại mức giá đặt ra đó.