Forex equity

Forex equity

Forex equity trong giao dịch ngoại hối/tiền tệ được tính bằng số dư Forex balance cộng với mức lời/lỗ của các trạng thái đang mở. Nếu không có trạng thái giao dịch nào đang mở thì Equity tài khoản chính bằng Balance. Sau khi đóng trạng thái thì mức lời/lỗ sẽ được cộng dồn và hình thành nên số dư Balance mới trong tài khoản.

Công thức tính: Equity = Balance + Lời/lỗ của trạng thái đang mở (Floating Profit/Loss)

Ví dụ: Balance trong tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn là 1.000 USD, bạn đang mở một trạng thái và có lời 100 USD, thì Equity của tài khoản sẽ là 1.100 USD. Khi đóng trạng thái tại mức lời 100 USD, lợi nhuận này sẽ được cộng vào Balance cũ và tài khoản của bạn sẽ có Balance mới là 1.100 USD.

Ngược lại, nếu trạng thái đang mở bị lỗ 100 USD thì Equity của tài khoản sẽ còn 900 USD. Khi đóng trạng thái, Balance ban đầu sẽ bị trừ đi 100 USD và Balance mới sẽ là 900 USD.

Forex balance là tổng số tiền có trong tài khoản không tính đến các trạng thái đang mở (open position).