Forex balance

Forex balance

Forex balance trong giao dịch ngoại hối/tiền tệ là tổng số tiền có trong tài khoản không tính đến các trạng thái đang mở (open position).

Điều này có nghĩa là khi bạn nộp tiền vào tài khoản giao dịch ngoại hối và chưa mở bất kỳ trạng thái giao dịch nào thì Balance chính là số tiền mà bạn đã nộp vào.

Ngay cả khi bạn mở trạng thái giao dịch và mức lời/lỗ của danh mục biến động theo thị trường thì Balance vẫn được tính bằng số tiền bỏ vào ban đầu. Chỉ khi nào đóng trạng thái thì số lời/lỗ thực tế mới được cộng/trừ tương ứng và cho ra kết quả một Balance mới – cao hơn nếu giao dịch có lời và giảm đi nếu lỗ.