Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic pair)

Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic pair)

Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic pair) là cặp tiền tệđược kết hợp từ một tiền tệ chính và một tiền tệ của nền kinh tế mới nổi như Brazil, Mexico, hoặc Hungary.

Trong giao dịch ngoại hối, việc giao dịch đối với các cặp tiền tệ ngoại lai khó khăn hơn so với cặp chính và cặp phụ,. Do đó, chi phí cho việc chuyển đổi liên quan đến giao dịch của các cặp ngoại lai thường khá lớn.

Không có gì lạ nếu chêch lệch giá mua bán (spread) của cặp ngoại lai gấp 2 hoặc 3 lần so với EUR/USD hoặc USD/JPY.