Cặp tiền tệ (Currency pair)

Cặp tiền tệ (Currency pair)

Trong giao dịch ngoại hối, bạn thực hiện mua một lượng tiền tệ này và bán một lượng tiền khác cùng thời điểm.

Nói cách khác, giao dịch ngoại hối được thực hiện theo từng cặp (currency pair); ví dụ như cặp EUR/USD hay GBP/JPY…

Giá trị của một tiền tệ là giá trong tương quan so sánh với một tiền tệ khác (còn gọi tắt là tỷ giá).

Mục đích của giao dịch forex là đổi một tiền tệ này sang tiền tệ khác, với hy vọng rằng giá sẽ thay đổi và tiền tệ bạn mua vào sẽ tăng giá so với tiền tệ bạn đã bán ra.

Cách đọc cặp tiền tệ: Trong cặp EUR/USD = 1,2345, thì tiền tệ đứng trước (EUR) gọi là tiền tệ gốc (base currency), còn USD là tiền tệ định giá (quote currency).

Khi bạn mua cặp tiền tệ EUR/USD, tỷ giá trong giao dịch ngoại hối cho bạn biết cần bao nhiêu quote currency (USD), trong ví dụ này là 1,2345, để mua một base currency (EUR).

Ngược lại, khi bạn bán cặp tiền tệ EUR/USD, tỷ giá cho bạn biết sẽ thu được 1,2345 USD (quote currency) khi bán một EUR (base currency).

Base currency là “tiền tệ gốc” trong việc mua và bán. Nếu bạn mua EUR/USD có nghĩa là bạn cùng một lúc mua EUR và bán USD.

Bạn sẽ mua một cặp tiền tệ nếu bạn nghĩ “tiền tệ gốc” (base currency) sẽ tăng giá so với “tiền tệ định giá” (quote currency).

Bạn sẽ bán một cặp tiền tệ nếu bạn nghĩ “tiền tệ gốc” (base currency) sẽ giảm giá so với tiền tệ “định giá” (quote currency).