Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI)

Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI)

Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index – DJSI) ra mắt lần đầu vào năm 1999, là chỉ số bền vững chuẩn đầu tiên, do hai công ty RobecoSAM và S&P Dow Jones Indices là đồng sáng lập.

Nhóm chỉ số này phản ánh sự biến động giá của các cổ phiếu trong rổ đại diện. Công ty có cổ phiếu nằm trong rổ đại diện là các công ty hàng đầu thế giới được xét căn cứ dựa trên các tiêu chí về kinh tế, môi trường và xã hội (Economic – Environmental – Social).

Nhóm chỉ số DJSI là các chỉ số chuẩn để các nhà đầu tư quan tâm đến tính bền vững có thể căn cứ vào đó để ra quyết định đầu tư, các công ty quản lý quỹ tư vấn cho khách hàng và doanh nghiệp muốn cải thiện tính “xanh” và bền vững của doanh nghiệp mình.