Vốn hóa thị trường (Market Capitalization)

Vốn hóa thị trường (Market Capitalization)

Công thức tính: Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) = Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành x (nhân) Giá cổ phiếu

Vốn hóa thị trường là tổng giá trị thị trường của tất cả cổ phiếu đang lưu hành.

Giới đầu tư thường dùng chỉ số này để so sánh quy mô của doanh nghiệp, thay vì chỉ tiêu doanh số hay tổng tài sản.