Hệ số P/CF (Price/Cashflow)

Hệ số P/CF (Price/Cashflow)

Công thức tính: Hệ số P/CF (Price/Cashflow) = Giá cổ phiếu/Dòng tiền thuần từ HĐKD của mỗi cổ phần

Trong một số trường hợp, mẫu số có thể là Dòng tiền tự do (Free Cashflow).

Chỉ số P/CF so sánh giá của cổ phiếu với dòng tiền mà công ty tạo ra trên mỗi cổ phần.

Mặc dù không phổ biến, nhưng nhiều chuyên gia tài chính sử dụng chỉ số định giá này thay vì P/E. Lý do chủ yếu là dòng tiền được tin là khó bị làm sai lệch hơn so với lợi nhuận, vốn có các khoản chi phí phi tiền mặt.