Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value, EV)

Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value, EV)

Công thức tính: Giá trị doanh nghiệp (EV, Enterprise Value) = Vốn hóa thị trường + Vay ngắn hạn + Vay dài hạn + Lợi ích cổ đông thiểu số + Giá trị thị trường cổ phiếu ưu đãi – Tiền và tương đương tiền

EV là giá trị phải bỏ ra để mua toàn bộ vốn cổ phần, nợ vay của doanh nghiệp, và thường được sử dụng trong trường hợp mua lại doanh nghiệp.

Tiền và các khoản tương đương tiền được loại khỏi trong viêc tính EV vì bản thân khoản mục này đã nằm trong Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp.

EV cho biết đánh giá của thị trường về toàn bộ doanh nghiệp đó, bao gồm cả tài sản hữu hình, vô hình.

Trong khi đó, chỉ tiêu Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) chỉ cho biết đánh giá của thị trường về giá trị cổ phần.