Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 7)

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 7)

Phần 7 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Ban giám đốc” và các vấn đề về xung đột quyền lợi.

Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR).

Quản trị tổng thể

 1. Thành viên HĐQT có tự đánh giá về hiệu quả công việc của từng thành viên cũng như của tập thể HĐQT? Những yếu tố nào được chú ý khi đánh giá? Quy trình đánh giá có dựa trên nhu cầu chiến lược trong tương lai của công ty hay chỉ tập trung vào hiệu quả trong quá khứ? Đã có biện pháp gì được thực thi từ các khuyến nghị của đánh giá này?
 2. Đâu là những vấn đề lớn mà HĐQT đã xử lý trong năm qua?
 3. HĐQT đã tiến hành các biện pháp gì để nâng cao giá trị của cổ đông cũng như uy tín đối với nhà đầu tư?
 4. HĐQT đóng vai trò gì trong việc hoạch định kế hoạch chiến lược của công ty?
 5. Thành viên trong HĐQT đã thay đổi như thế nào trong các năm qua? Đã có thành viên nào của HĐQT được đề nghị thôi việc hoặc không được đề bạt trong cuộc bầu cử tiếp theo? Có xung đột nào dẫn đến sự rút lui của thành viên HĐQT và có biện pháp gì để giải quyết nguyên nhân xung đột này?

Tính độc lập và xung đột lợi ích

 1. Tại sao thành viên HĐQT lại là thành viên Ban giám đốc? Họ đại diện lợi ích của ai nếu như lợi ích của cổ đông và của Ban điều hành mâu thuẫn với nhau.
 2. Có đại diện của quỹ đầu tư hoặc của các công ty chuyên mua bán lại các công ty trong HĐQT không? Lợi ích của họ có xung đột với lợi ích của cổ đông?
 3. Có bất kỳ thành viên HĐQT, Ban điều hành, nhân viên hoặc nhà quản lý nào của công ty có cổ phần tại các đơn vị đối tác có quan hệ kinh doanh với công ty?
 4. Có mối quan hệ gì trước kia hoặc hiện thời giữa Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc với các thành viên của HĐQT hiện hành?

Thù lao Ban lãnh đạo

 1. Thu nhập năm nay của thành viên HĐQT so với năm ngoái là như thế nào? Có kế hoạch tăng thù lao cho thành viên HĐQT vào năm tới hay không?
 2. Thu nhập của các thành viên HĐQT so với các công ty khác là cao hay thấp? Thu nhập của thành viên HĐQT được trả theo các tiêu chí nào?

Ban giám đốc và các vấn đề khác

 1. Tần suất họp của HĐQT trong năm nay và năm ngoái như thế nào? Tần suất đó có đủ đáp ứng giải quyết các vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả?
 2. HĐQT giám sát các vấn đề lớn và các thương vụ quan trọng của công ty đến mức độ nào? Ở mức độ nào thì phải có sự phê duyệt của HĐQT (bên cạnh sự phê duyệt của Ban điều hành).
 3. Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cao cấp khác có là thành viên ban lãnh đạo cấp cao ở các công ty khác? Liệu việc điều hành bên ngoài công ty có ảnh hưởng xấu tới hiệu quả lãnh đạo?
 4. Có thành viên nào trong HĐQT/Ban điều hành bán ra một lượng lớn cổ phiếu trong năm? Công ty có biện pháp gì để đảm bảo các giao dịch không phải do thông tin nội gián? Công ty có chính sách gì trong việc giám sát HĐQT/ban giám đốc và nhân viên giao dịch cổ phiếu?
 5. Có sự bất đồng nào trong HĐQT/Ban giám đốc không? Vấn đề được giải quyết như thế nào?

Báo cáo tài chính

 1. HĐQT có cùng Ban điều hành và kiểm toán viên độc lập xem xét mức độ rủi ro và những sai sót trọng yếu trong BCTC?

Nguồn: Nexus Group