Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 6)

Quan hệ nhà đầu tư: 250 câu hỏi thường gặp (Phần 6)

Phần 6 là ngân hàng câu hỏi liên quan đến “Kế toán và Báo cáo tài chính”. Đây là những câu hỏi quan trọng trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations, IR).

 1. Hoạt động kế toán của công ty là “cấp tiến” hay “bảo thủ”?
 2. Chính sách kế toán của công ty có nhất quán với những năm trước không? Có sự thay đổi chính sách kế toán nào không? Tác động thế nào lên lợi nhuận? Có kế hoạch thay đổi chính sách kế toán cho năm tới không? Tác động dự kiến của nó là gì?
 3. Những dự toán và đánh giá quan trọng nhất nào mà Ban Lãnh đạo thực hiện để chuẩn bị cho các báo cáo tài chính là gì?
 4. Công ty có xác định lại khoản thu nhập không? Nếu có, lý do của việc đánh giá lại là gì và diễn ra như thế nào? Có dấu hiệu nào cho thấy các việc đánh giá lại này là do gian lận?
 5. Tại sao công ty hoãn công bố thông tin về tình hình kinh doanh vào kỳ kết thúc _____?
 6. Có nhà phân tích hay cơ quan truyền thông tài chính nào bày tỏ quan ngại đến tình hình kế toán của công ty?
 7. Tại sao báo cáo kiểm toán độc lập có những ý kiến loại trừ?
 8. Cái gì đã làm tăng (giảm) trong _____ (tên tài khoản) so với năm trước?
 9. Đâu là những hạng mục chính được bao gồm trong _____ (tên tài khoản)?
 10. Công ty có tham gia vào vụ kiện tụng nào gần đây không? Chi phí tiềm năng khoảng bao nhiêu? Có khoản dự phòng nào được trích lập không?
 11. Chính sách ghi nhận doanh thu được phân loại là “cấp tiến” hay “bảo thủ” so với chính sách của các công ty tương đương?
 12. Tại sao công ty không cải thiện tính minh bạch của các hạng mục ngoại bảng trên bảng cân đối kế toán, các rủi ro liên quan và tác động của nó lên kết quả tài chính, tính thanh khoản, và đưa ra các nghĩa vụ hiện tại và tương lai?

Nguồn: Nexus Group