Báo cáo phát triển bền vững: Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp

Báo cáo phát triển bền vững: Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp

Ngày nay, doanh nghiệp ngày càng nhận ra giá trị của báo cáo bền vững như một phương tiện để nâng cao uy tín và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), cải thiện hiệu quả kinh doanh, xác định các cơ hội và rủi ro, gắn bó nhân viên với công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Một trong những công cụ giúp doanh nghiệp đo lường và đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững một cách hiệu quả là Báo cáo Phát triển Bền vững.

Báo cáo phát triển bền vững là gì?

Báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) là thông lệ đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trước các bên liên quan về các hoạt động của mình nhằm hướng tới phát triển bền vững. “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của bản thân thế hệ tương lai.”

Các doanh nghiệp xây dựng và công bố BCPTBV đánh giá và công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường và xã hội bên cạnh những thông tin về hiệu quả hoạt động tài chính và quản trị vốn là những thông tin vẫn được công bố theo thông lệ. BCPTBV là cách thức mới để xây dựng và định lượng giá trị của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của Báo cáo phát triển bền vững

Hiện nay, nhà đầu tư trên toàn cầu ngày càng quan tâm tới việc chiến lược quản lý hoạt động bền vững có thể tăng cường tính cạnh tranh và sáng tạo của doanh nghiệp như thế nào. Các chính phủ cũng đang nỗ lực tạo cơ hội và khuyến khích đối với doanh nghiệp có định hướng PTBV.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có hàng ngàn BCPTBV được công bố bởi các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, ở mọi nơi trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố BCPTBV một cách độc lập hoặc công bố trong báo cáo tài chính thường niên và trên trang web của mình.

BCPTBV giúp doanh nghiệp và tổ chức công bố thông tin về tính bền vững theo cách tương tự như báo cáo tài chính. Thông qua việc báo cáo một cách minh bạch, có tính giải trình và trách nhiệm, các doanh nghiệp củng cố lòng tin của các bên liên quan vào doanh nghiệp và nền kinh tế. Quá trình báo cáo đồng thời thúc đẩy cải tiến nhiều mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở mức độ cơ sở, BCPTBV là công cụ có thể cải thiện khả năng nhận biết của doanh nghiệp về các rủi ro và cơ hội kinh doanh mới. Từ góc độ này, BCPTBV giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho xu hướng phát triển mới, phân cấp trách nhiệm và cải thiện hệ thống quản lý để dần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Quá trình BCPTBV đòi hỏi doanh nghiệp cân nhắc lợi ích các bên liên quan, là các cá nhân hoặc nhóm người có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc có thể chịu ảnh hưởng theo cách nào đó. Các bên liên quan có thể là nhân viên, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, nhà đầu tư, chính phủ và giới truyền thông. BCPTBV làm tăng thêm đáng kể giá trị về uy tín và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng lòng tin với các bên liên quan khác nhau. Báo cáo có thể khởi động quá trình đối thoại với các bên liên quan qua mỗi chu kỳ báo cáo.

Các bên liên quan ngày càng muốn biết các dự án mới, các cải tiến hệ thống, các sản phẩm và dịch vụ xét trên các khía cạnh môi trường và xã hội có thể đem lại lợi ích thế nào cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Thông qua việc công bố các mục tiêu và kết quả đo lường cụ thể, minh bạch và có thể so sánh đối chứng, BCPTBV chứng minh doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả như thế nào mà vẫn thu được hiệu quả đầu tư tích cực từ các hoạt động bền vững.

Một số sáng kiến về Báo cáo Phát triển Bền vững

(1) Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UNGC): là sáng kiến lớn nhất trên thế giới về phát triển doanh nghiệp bền vững đã được lãnh đạo các cộng đồng doanh nghiệp thông qua năm 2000 nhằm thúc đẩy vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân trong quá trình phát triển.

UNGC hiện có hơn 7.000 thành viên, bao gồm hơn 5.200 doanh nghiệp từ 130 quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (GCNV) được thành lập năm 2007, hiện có 100 thành viên là các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, học viện, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các cơ quan chính phủ tại Việt Nam.

UNGC mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp lồng ghép trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình 10 nguyên tắc đã được thừa nhận về các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường, chống tham nhũng. Các doanh nghiệp và tổ chức thành viên được yêu cầu hàng năm lập một Báo cáo Tiến bộ (Communication of Progress – COP) mô tả việc thực hiện 10 nguyên tắc nói trên.

(2) Hội đồng Báo cáo Tích hợp quốc tế (IIRC): Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế (IIRC) là nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng khuôn khổ toàn cầu đối với Báo cáo Tích hợp.

IIRC đã công bố dự thảo Khuôn khổ Nguyên mẫu đối với Báo cáo Tích hợp vào tháng 9/2012, chủ yếu đưa ra các nguyên tắc thay vì tập trung vào quy định cách thức đo lường hoặc công bố chỉ số thực hiện công việc (Key Performance Indicator – KPI). Mẫu báo cáo mới này thiết kế để hỗ trợ cho việc cải thiện môi trường kinh doanh và giúp các nhà đầu tư tài chính đưa ra quyết định tốt hơn. Báo cáo Tích hợp cung cấp thông tin tổng hợp định kỳ về khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị trong ngắn, trung và dài hạn.

Đây là một sáng kiến có tác động sâu sắc và mạng lợi ích cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thị trường vốn và nền kinh tế, nó là một công cụ hiệu quả cho việc quản lý doanh nghiệp theo định hướng hiệu quả hoạt động.

(3) Bộ Tiêu chuẩn về Trách nhiệm Xã hội ( ISO 26000:2010): ISO 26000:2010 là bộ Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội,  chủ yếu cung cấp thông tin hướng dẫn về việc doanh nghiệp/tổ chức cần hoạt động như thế nào để được coi là thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

ISO 26000 giúp làm rõ các khía cạnh của trách nhiệm xã hội, đồng thời giúp doanh nghiệp/tổ chức chuyển hóa các nguyên tắc thành hoạt động hiệu quả và chia sẻ những thực tiễn tốt nhất liên quan tới vấn đề này.

Bộ tiêu chuẩn này hướng tới mọi tổ chức, không phân biệt hoạt động, quy mô hoặc vị trí địa lý.

(4) Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI): GRI đưa ra bộ nguyên tắc báo cáo và các chỉ số báo cáo được xây dựng trong vòng hơn 12 năm đối thoại toàn cầu của nhiều bên liên quan. Nguyên tắc của GRI là nền tảng để đạt được sự minh bạch trong báo cáo phát triển bền vững và bởi vậy có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức khi chuẩn bị báo cáo bền vững.

Nguyên tắc Báo cáo được chia thành hai nhóm: Nguyên tắc xác định nội dung báo cáo và nguyên tắc xác định chất lượng báo cáo:

–  Nguyên tắc xác định nội dung báo cáo mô tả tiến trình áp dụng để xác định những nội dung báo cáo bao gồm xem xét các hoạt động của tổ chức, những ảnh hưởng, mong đợi và lợi ích của các bên liên quan.

Nguyên tắc xác định nội dung báo cáo bao gồm: Nguyên tắc về Tính toàn diện các đối tác, Nguyên tắc về Bối cảnh bền vững, Nguyên tắc về Tính cụ thể, Nguyên tắc về tính Hoàn thiện.

– Nguyên tắc xác định chất lượng báo cáo hướng dẫn sự lựa chọn để đảm bảo chất lượng thông tin trong các BCPTBV, trong đó có những trình bày thích hợp. Chất lượng của thông tin là rất quan trọng, cho phép các bên liên quan đánh giá đúng đắn và hợp lý về hiệu suất của doanh nghiệp để từ đó có những hành động thích hợp.

Các Nguyên tắc xác định chất lượng báo cáo bao gồm: Nguyên tắc về Tính cân bằng, Nguyên tắc về Tính so sánh, Nguyên tắc về Tính chính xác, Nguyên tắc về Tính kịp thời, nguyên tắc về Tính rõ ràng, nguyên tắc về Tính tin cậy.

(5) Các sáng kiến khác: Ngoài ra, còn có các sáng kiến khác đề cập một số lĩnh vực nhất định liên quan tới phát triển bền vững, chẳng hạn như:

–  Dự án Công bố Các-bon,

–  Khung Phát triển Bền vững của IFC,

–  Hệ thống xếp hạng tác động đầu tư toàn cầu(GIIRS),

–  Liên minh Báo cáo Bền vững của Doanh nghiệp,

–  Tuyên bố Vốn Thiên nhiên và Hợp tác WAVES,

– Kê khai Tài nguyênvà Định giá Dịch vụ Hệ sinh thái,

– Nguyên tắc Đầu tư Trách nhiệm (PRI)…

 

Investar là đơn vị tư vấn nội dung, chủ đề, thiết kế, in ấn Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp niêm yết đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng, xây dựng – bất động sản, công nghiệp v.v…

Nhóm thực hiện của Investar cung cấp giải pháp Báo cáo thường niên (Annual Report) và Báo cáo Phát triển Bền vững (Sustainability Report) cho khách hàng bằng 20 năm kinh nghiệm thực tiễn trên thị trường tài chính, kiểm toán, đầu tư, truyền thông – dịch vụ marketing.

Để có thêm thông tin về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Nguồn: Tham khảo từ Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững của Việt Nam