Trích lập dự phòng (Provision)

Trích lập dự phòng (Provision)

Trích lập dự phòng được hiểu là việc ghi nhận vào chi phí các chênh lệch nhỏ hơn của giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập Báo cáo tài chính và giá trị của các tài sản này tại thời điểm mua; hoặc ghi nhận một khoản dự phòng tương ứng với các khoản nợ phải trả, vì nó là các nghĩa vụ về nợ phải trả hiện tại và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế để thanh toán các khoản nợ đó.

Dự phòng là một khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian.

Bản chất của các khoản trích lập dự phòng là được xây dựng trên cơ sở ước tính, nhưng không làm mất đi độ tin cậy của các số liệu trên Báo cáo tài chính nếu doanh nghiệp đưa ra được các căn cứ tin cậy cho việc ước tính các khoản dự phòng được trích lập. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp khi trình bày các khoản trích lập dự phòng trên Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp thiếu các cơ sở tin cậy để ước tính nghĩa vụ nợ cho việc trích lập dự phòng, doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản nợ ước tính này như một khoản “Nợ tiềm tàng” trên Báo cáo tài chính.