Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (VAT to be claimed)

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (VAT to be claimed)

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (VAT to be claimed) là chỉ tiêu phản ánh số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tùy vào loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp có thể chọn phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp.