Tài sản ngắn hạn khác (Other current / short-term assets)

Tài sản ngắn hạn khác (Other current / short-term assets)

Tài sản ngắn hạn khác (Other current assets)phản ánh giá trị các tài sản khác chưa được thể hiện trong Báo cáo tài chính như: chi phí trả trước ngắn hạn, các tài khoản ngắn hạn khác, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, các khoản thuế và các khoản phải thu Nhà nước.