Tài sản ngắn hạn (Current / Short-term asset)

Tài sản ngắn hạn (Current / Short-term asset)

Tài sản ngắn hạn (Current / Short-term asset) hay còn gọi là tài sản lưu động (Working asset) là khoản mục trên bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả loại tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, hay thu hồi vốn trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và những tài sản có tính thanh khoản nhanh khác.

Người ta so sánh tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn để xác định khả năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của doanh nghiệp.