Tài sản dài hạn (Long-term asset)

Tài sản dài hạn (Long-term asset)

Tài sản dài hạn là khoản mục trên bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả loại tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, hay thu hồi vốn trong nhiều năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh.

Một số ví dụ về tài sản dài hạn như: trang thiết bị và các tài sản cố định của doanh nghiệp, các khoản đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu với mục đích nắm giữ dài hạn,  đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh…