Tài sản (Asset)

Tài sản (Asset)

Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Trong kế toán, tài sản được định nghĩa là một nguồn lực mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được đồng thời có thể đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp.

Một tài sản có 3 đặc điểm quan trọng sau:

– Thể hiện lợi ích trong tương lai một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với một tài sản khác, có ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong tương lai.

– Có thể kiểm soát hay đạt được lợi ích.

– Có giao dịch hay sự kiện khác đã làm phát sinh quyền kiểm soát các lợi ích đó.

Khi phân loại tài sản theo chu kỳ sản xuất, ta có tài sản cố định và tài sản lưu động. Còn khi phân loại tài sản theo đặc tính cấu tạo của vật chất, ta có tài sản hữu hình và tài sản vô hình.