Phải thu ngắn hạn (Short-term receivable)

Phải thu ngắn hạn (Short-term receivable)

Khoản phải thu ngắn hạn (Short-term receivable)là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị thực của các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng và các khoản phải thu khác tại thời điểm ghi nhận báo cáo có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hay một chu kỳ kinh doanh.

Các khoản phải thu ngắn hạn được coi như là một phần của tài sản lưu động.

Tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng các khoản phải thu là khả năng thu hồi và giá trị thu hồi của các khoản phải thu này, và qua đó trích lập dự phòng nợ khó đòi phục vụ mục đích kế toán.