Phải thu khách hàng (Accounts receivable)

Phải thu khách hàng (Accounts receivable)

Phải thu khách hàng (Accounts receivable) là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ phải thu của khách hàng với doanh nghiệp về bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bất động sản, tài sản cố định…

Khoản phải thu từ khách hàng là số tiền mà khách hàng hiện tại vẫn còn nợ và chiếm dụng của doanh nghiệp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán bằng tiền cho khoản phải thu này thì coi như lượng vốn bị khách hàng chiếm dụng mới không còn nữa.

Để đánh giá hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, cần so sánh hệ số ngày thu tiền bình quân với số ngày thanh toán cho các khoản công nợ phải thu mà doanh nghiệp đã quy định trong chính sách tín dụng.