EPS pha loãng (Diluted EPS)

EPS pha loãng (Diluted EPS)

Công thức tính: EPS pha loãng (Diluted EPS) = (LNST của cổ đông công ty mẹ – Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi + Chi phí lãi huy động trái phiếu chuyển đổi sau thuế)/(KLCP lưu hành bình quân + KLCP từ chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi + KLCP từ chuyển đổi trái phiếu)

Các hình thức chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn cổ phiếu sẽ tạo áp lực pha loãng lên cổ phiếu và điều này được thể hiện qua EPS pha loãng.

Chỉ tiêu EPS pha loãng được đưa ra để đo lường sự pha loãng này. Chỉ tiêu này giúp cổ đông biết trước trong tương lai, lợi nhuận của họ sẽ bị giảm như thế nào nếu công ty không tăng trưởng lợi nhuận tương xứng với số lượng cổ phiếu tăng thêm.

Thông thường, EPS pha loãng sẽ thấp hơn so với EPS cơ bản.