EPS điều chỉnh (Adjusted EPS)

EPS điều chỉnh (Adjusted EPS)

Công thức tính: EPS điều chỉnh (Adjusted EPS) = EPS cơ bản * Hệ số điều chỉnh

Trong đó:

– Hệ số điều chỉnh = (Giá đóng cửa trước ngày giao dịch không hưởng quyền – Cổ tức bằng tiền mặt)/Giá tham chiếu ngày giao dịch

– Giá tham chiếu ngày giao dịch = (Giá đóng cửa trước ngày giao dịch không hưởng quyền * KLCP được nhận quyền mua + Giá phát hành * KLCP phát hành thêm)/Tổng KLCP sau khi phát hành

EPS điều chỉnh về bản chất được tính bằng cách điều chỉnh EPS cơ bản, theo hướng dẫn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Những trường hợp phải tính hệ số điều chỉnh bao gồm: trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, chia tách cổ phiếu, sáp nhập cổ phiếu, phát hành quyền mua cổ phiếu mới.

Thông thường, EPS điều chỉnh bằng hoặc thấp hơn EPS cơ bản. Việc điều chỉnh EPS cơ bản nhằm mục đích tính được P/E chính xác trong trường hợp phát sinh biến động về số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong khoảng thời gian sau ngày kết thúc kỳ tính toán EPS cơ bản cho đến ngày hiện tại.