Niềm tin người tiêu dùng – Mỹ (Consumer Confidence)

Niềm tin người tiêu dùng – Mỹ (Consumer Confidence)

Đây là khảo sát đánh giá tâm lý của người tiêu dùng về các điều kiện kinh doanh, việc làm và thu nhập.

Dựa trên một mẫu đại diện của hàng ngàn thư trong các cuộc khảo sát, chỉ số của Conference Board có mẫu khảo sát lớn nhất trong tất cả các chỉ số đo lường niềm tin của người tiêu dùng Mỹ.

Niềm tin của người tiêu dùng nhìn chung có mối quan hệ mật thiết với chi tiêu tiêu dùng. Ví dụ, khi niềm tin tiêu dùng tăng lên thì chi tiêu tiêu dùng cũng có xu hướng tăng. Ngược lại, niềm tin người tiêu dùng thấp hay giảm thường đi cùng với việc giảm chi tiêu và nhu cầu tiêu dùng.

Một số nhà phân tích chỉ trích Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, vì nó thường biến động rất mạnh và có mối quan hệ chưa rõ ràng với chi tiêu hộ gia đình, và chuyển sang sử dụng Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board biến động mạnh vì hai yếu tố: mẫu khảo sát và khung thời gian khảo sát. Mẫu khảo sát của Conference Board mỗi tháng là một nhóm người hoàn toàn mới và vì thế, kết quả số liệu theo tháng rất thất thường. Hơn nữa, khảo sát hỏi về kỳ vọng trong sáu tháng tới là một khung thời gian tương đối ngắn.

Ngược lại, cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan lặp lại thăm dò ý kiến với nhiều cá nhân và tập trung vào kỳ vọng cho 1-5 năm tới. Khung thời gian tập trung vào dài hạn giúp kết quả niềm tin người tiêu dùng có khuynh hướng ổn định hơn.