Khảo sát của Fed Philadelphia (Philadelphia Fed Survey)

Khảo sát của Fed Philadelphia (Philadelphia Fed Survey)

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khu vực Philadelphia thực hiện cuộc khảo sát này bằng cách đặt các câu hỏi đối với các nhà sản xuất trong khu vực thứ ba của Fed (Third Fed District) về điều kiện kinh doanh nói chung.

Được tiến hành từ năm 1968, Khảo sát của Fed Philadelphia (Philly Fed) là một báo cáo được có giá trị, nhờ tính kịp thời, mức độ bao quát và có khả năng dự báo xu hướng của một chỉ số có tác động mạnh đến thị trường là Chỉ số Sản xuất ISM (ISM Manufacturing Index).

Số liệu theo Khảo sát của Fed Philadelphia cao hơn cho thấy các nhà sản xuất kỳ vọng triển vọng kinh doanh tích cực và gia tăng sản lượng sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Kết quả khảo sát được tính bằng hiệu giữa tỷ lệ phần trăm điểm số dương và âm.