Nhà đầu tư tổ chức (Institutional investor)

Nhà đầu tư tổ chức (Institutional investor)

Nhà đầu tư tổ chức, hay còn gọi là nhà đầu tư định chế, được gọi để phân biệt với nhà đầu tư cá nhân (individual/retail investor).

Nhà đầu tư tổ chức kinh doanh chứng khoán qua một bộ phận riêng biệt, có thể đầu tư cho chính tổ chức đó thông qua hoạt động tự doanh hoặc có thể đầu tư cho khách hàng thông qua cung cấp dịch vụ.

Nhà đầu tư tổ chức điển hình có thể kể đến: quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm, công ty có bộ phận đầu tư chứng khoán,…

Nhà đầu tư tổ chức thường dành một lượng tiền lớn dành cho đầu tư chứng khoán, thường là hàng chục tỷ đồng, hay thậm chí hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Họ thường giao dịch với các lô lệnh lớn và có ảnh hưởng mạnh đến giá chứng khoán và thị trường.