Nhà đầu tư cá nhân (Individual/Retail investor)

Nhà đầu tư cá nhân (Individual/Retail investor)

Nhà đầu tư cá nhân (Individual/Retail investor) đầu tư cổ phiếu cho chính họ, trên các tài khoản cá nhân của họ.

Chỉ một số ít cá nhân có tài sản lớn (và thường được các chuyên gia hỗ trợ quản lý tài sản/danh mục), hầu hết nhà đầu tư cá nhân đầu tư với lượng tiền ít hơn nhiều so với tổ chức.

Nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư cổ phiếu thông qua việc mở tài khoản online với công ty chứng khoán, giao dịch qua điện thoại, đặt lệnh trực tiếp tại sàn giao dịch.

Khác với nhà đầu tư tổ chức, họ sử dụng dịch vụ tư vấn phân tích của nhà môi giới và chỉ chịu một mức phí nhỏ. Điều này trái ngược với nhà đầu tư tổ chức khi phải duy trì chi phí cho bộ phận phân tích, nghiên cứu.