Phân loại nợ ngân hàng (Bank loan classification)

Phân loại nợ ngân hàng (Bank loan classification)

Phân loại nợ vay ngân hàng (Bank loan classification) hay phân loại tín dụng chỉ việc xem xét, đánh giá chất lượng các khoản cho vay (tín dụng) và sắp xếp vào các nhóm khác nhau dựa trên đặc điểm rủi ro và nói chung là chất lượng của khoản vay đó.

Việc phân loại nợ sẽ giúp ngân hàng giám sát được chất lượng của tài sản và nếu cần thiết có hành động để ngăn chặn sự suy giảm của chất lượng tài sản, có những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Cần phân biệt hai hệ thống phân loại nợ khác nhau: thứ nhất là hệ thống phân loại nợ nội bộ thông qua hệ thống internal credit rating và thứ hai là việc phân loại nợ cho mục đích báo cáo (reporting) cho cơ quan quản lý hay trình bày báo cáo tài chính.

Về mặt báo cáo, hiện nợ vay ngân hàng được phân thành 5 nhóm nợ khác nhau, và được phân loại kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính như trong bảng bên dưới.

Phân loại nợ sẽ ảnh hưởng đến việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng.

Nhóm nợ Phương pháp định lượng (Quantitative Method)
Phương pháp định tính (Qualitative Method)
1 – Nợ đủ tiêu chuẩn (Current) Nợ trong hạn, hoặc quá hạn dưới 10 ngày. Có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn
2 – Nợ cần chú ý (Special mentioned) Quá hạn từ 10 – 90 ngày; Nợ điều chỉnh hạn trả nợ lần đầu. Có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi, nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ.
3 – Nợ dưới tiêu chuẩn (Sub-standard) Quá hạn từ 91 – 180 ngày; Nợ gia hạn nợ lần đầu; Miễn hoặc giảm lãi. Không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Có khả năng tổn thất.
4 – Nợ nghi ngờ (Doubtful) Quá hạn từ 181 – 360 ngày;

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, nhưng lại tiếp tục quá hạn dưới 90 ngày;

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai…

Có khả năng tổn thất cao.
5 – Nợ có khả năng mất vốn (Bad) Nợ quá hạn trên 360 ngày; Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, nhưng lại tiếp tục quá hạn từ 90 ngày trở lên;

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai nhưng lại quá hạn;

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên…

Không còn khả năng thu hồi, mất vốn.