Dự phòng cụ thể (Specific provision)

Dự phòng cụ thể (Specific provision)

Dự phòng cụ thể (Specific provision) cùng với Dự phòng chung (General provision) là hai loại Dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập nhằm phản ánh sự suy giảm của tài sản trước những tổn thất có khả năng xảy ra, chẳng hạn như đối với các khoản cho vay khách hàng của ngân hàng.

Đối ngược với dự phòng chung, dự phòng cụ thể được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ cụ thể.

Các khoản nợ sẽ được phân loại thành các nhóm nợ và được áp một tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể nhất định.

Công thức tính: Dự phòng cụ thể = Tỷ lệ trích lập x (Số dư khoản nợ – Giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo)

Giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo và tỷ lệ trích lập dự phòng đối với từng nhóm nợ được Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng thời kỳ.

Theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể và dự phòng chung đối với các nhóm nợ như sau:

  Nhóm nợ Dự phòng cụ thể (Specific provision) Dự phòng chung (General provision)
1 – Nợ đủ tiêu chuẩn (Current) 0% 0,75%
2 – Nợ cần chú ý (Special mentioned) 5%
3 – Nợ dưới tiêu chuẩn (Sub-standard) 20%
4 – Nợ nghi ngờ (Doubtful) 50%
5 – Nợ có khả năng mất vốn (Bad) 100%