Dự phòng chung (General provision)

Dự phòng chung (General provision)

Dự phòng chung (General provision) là khái niệm thường gặp ở các doanh nghiệp tài chính, chẳng hạn như ngân hàng.

Dự phòng chung được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra đối với các khoản tín dụng, nhưng chưa xác định được khi trích lập dự phòng cụ thể.

Theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước, dự phòng chung được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, trừ Tiền gửi và cho vay liên ngân hàng.

Ngoài ra còn có Dự phòng cụ thể (Specific provision) được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ cụ thể, được xác định với một tỷ lệ % nhất định đối với từng nhóm nợ.