Dư nợ tín dụng (Credit outstanding balance)

Dư nợ tín dụng (Credit outstanding balance)

Dư nợ tín dụng (Credit outstanding balance) được tính theo thời điểm, tức là số dư cuối kỳ tính toán.

Khái niệm này rộng hơn Dư nợ cho vay (Loan oustanding balance), vì cho vay chỉ là một trong nhiều nghiệp vụ cung cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Các nghiệp vụ tín dụng quan trọng khác gồm có: chiết khấu chứng từ, cho thuê tài chính, tín dụng L/C, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng…