Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans)

Dư nợ theo khu vực địa lý so với tổng dư nợ (Geographical distribution of loans to total loans): Là một chỉ số về chất lượng tài sản, dùng để quản lý rủi ro tín dụng do các nguy cơ đặc thù theo khu vực, quốc gia.

Chỉ số này dùng để đánh giá tác động của các sự kiện bất lợi đối với hệ thống tài chính trong nước. Nó là thước đo về mức độ rủi ro của tổ chức nhận tiền gửi.

Đây là một chỉ số trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của IMF (Financial Soundness Indicators, FSIs).