Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance)

Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance)

Dư nợ cho vay (Loan outstanding balance) được tính theo thời điểm, tức là số dư cuối kỳ tính toán. Đây là tổng số tiền cho vay đối với khách hàng còn phải thu hồi tại một thời điểm.

Các ngân hàng có thể cho vay đối với cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – còn được gọi là Thị trường 1; cũng như cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác vay mượn – còn gọi là thị trường liên ngân hàng, Thị trường 2.

Thuật ngữ Dư nợ cho vay đôi khi được sử dụng lẫn lộn với Dư nợ tín dụng (Credit outstanding balance).