CAMELS

CAMELS

CAMELS là viết tắt chữ cái đầu tiên của các cụm từ: Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn), Asset quality (Chất lượng tài sản), Management competence (Trình độ Ban quản lý), Earnings strength (Lợi nhuận), Liquidity risk (Rủi ro thanh khoản), và Sensitivity to market risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường).

Đây là 6 yếu tố trong hệ thống đánh giá nhằm kiểm tra và giám sát mức độ an toàn và vững mạnh của các ngân hàng thương mại, được đưa ra trong đạo luật Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 (FDICIA) của Mỹ.

Hệ thống đánh giá sẽ cho điểm từ 1 đến 5 đối với 6 yếu tố này, sau đó sẽ giúp hình thành mức điểm tổng hợp, cũng với thang điểm từ 1 đến 5. Ngân hàng có mức điểm tổng hợp từ 1 đến 2 được xem là an toàn, trong khi từ 3 đến 5 được xem là không đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, hệ thống đánh giá CAMELS được hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới áp dụng.