Archives for 17 Sep,2015

You are browsing the site archives by date.

Dư nợ tín dụng bất động sản thương mại so với tổng dư nợ (Commercial real estate loans to total)

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thương mại so với tổng dư nợ (Commercial real estate loans to total): Được thiết kế để xác định áp lực của tổ chức nhận tiền gửi đối với lĩnh...
Read More

Dư nợ tín dụng bất động sản dân cư so với tổng dư nợ (Residential real estate loans to total loans)

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản dân cư, nhà ở so với tổng dư nợ (Residential real estate loans to total loans): Đây là chỉ số dùng để xác định áp lực của tổ chức nhận tiền gửi...
Read More